அருகம்புல் சாறின் மருத்துவ குணங்கள்

அருகம்புல் இயற்ைக நமக்களித்த மிகச்சிறந்த மருந்தாகும். இது எளிதில் அைனவருக்கும் கிைடக்கக்கூடியது.
பல ேநாய்கைள கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் இதற்கு உள்ளது.
அருகம்புல் சாறு எடுத்து உட்ெகாண்டால் உடலில் ஏற்படும் பல வியாதிகளுக்கு விைடெகாடுக்கலாம்.
கிராமப்புறங்களில் வயல்ெவளிகளில் அருகம்புல் எளிதாகக் கிைடக்கிறது. இைதப் பறித்து தண்ணரிீ ல் நன்கு
அலசி தூய்ைமப்படுத்திய பின் தண்ணைீ ரச் ேசர்த்து நன்கு இடித்து சாறு எடுத்து அருந்தலாம்.
ேதைவப்பட்டால், அருகம்புல்லுடன் துளசி, வில்வம் ஆகியவற்ைறயும் ேசர்த்துக் ெகாள்ளலாம். மிக்ஸிையப்
பயன்படுத்தியும் சாறு எடுக்கலாம்.
அருகம்புல் சாற்றிைன காைலயில் ெவறும் வயிற்றில் உட்ெகாள்ள ேவண்டும். மாைல ேவைளகளிலும் 200
மிலி அளவுக்கு பருகலாம்.
மருத்துவ குணங்கள்:
* அருகம்புல் சாற்றில் ைவட்டமின் ‘ஏ’ சத்து உள்ளது. இைத உட்ெகாண்டால் உடல் புத்துணர்வு ெபறுகிறது.
குழந்ைதகளுக்கு பாலில் கலந்து ெகாடுக்கலாம்.
* உடலின் ரத்த சுத்திகரிப்புக்கு அருகம்புல் சாறு ேபருதவியாக அைமகிறது. ரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பணுக்கைள
அதிகரிப்பதுடன், ரத்தச் ேசாைக, ரத்த அழுத்தத்ைதயும் அருகம்புல் சாறு சீராக்குகிறது.
* வாயுத் ெதால்ைல உள்ளவர்கள் அருகம்புல் சாறு அருந்தி வர, அதிலிருந்து விடுபடலாம். உடல் சூட்ைடயும்
இது தணிக்கிறது.
* நரம்புத் தளர்ச்சி, மாதவிடாய்க் காலத்தில் ெபண்களுக்கு உண்டாகும் பிரச்ைனகளுக்கு அருகம்புல்சாறு
சிறந்த தீர்வாக உள்ளது.
* நீங்கள் ெபாதுவாக அேலாபதி, ேஹாமிேயாபதி மருந்துகைள உட்ெகாண்டு வந்தாலும் அருகம்புல் சாற்றிைனப்
பருக எந்தத் தைடயும் இல்ைல. இதனால் எவ்வித பக்க விைளவுகளும் கிைடயாது.
எப்ேபாதும் எல்ேலாராலும் அருகம்புல் சாறு தயாரித்து உட்ெகாள்வது என்பது சாத்தியப்படாது. இதனால்
ெரடிேமடாக கைடகளில் பாக்ெகட் வடிவிலும் சில இடங்களில் இது விற்பைனக்குக் கிைடக்கிறது.
அவற்ைறயும் வாங்கிப் பருகலாம்.

அருகம்புல் இயற்ைக நமக்களித்த மிகச்சிறந்த மருந்தாகும். இது எளிதில் அைனவருக்கும் கிைடக்கக்கூடியது.பல ேநாய்கைள கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் இதற்கு உள்ளது.அருகம்புல் சாறு எடுத்து உட்ெகாண்டால் உடலில் ஏற்படும் பல வியாதிகளுக்கு விைடெகாடுக்கலாம்.கிராமப்புறங்களில் வயல்ெவளிகளில் அருகம்புல் எளிதாகக் கிைடக்கிறது. இைதப் பறித்து தண்ணரிீ ல் நன்குஅலசி தூய்ைமப்படுத்திய பின் தண்ணைீ ரச் ேசர்த்து நன்கு இடித்து சாறு எடுத்து அருந்தலாம்.ேதைவப்பட்டால், அருகம்புல்லுடன் துளசி, வில்வம் ஆகியவற்ைறயும் ேசர்த்துக் ெகாள்ளலாம். மிக்ஸிையப்பயன்படுத்தியும் சாறு எடுக்கலாம்.அருகம்புல் சாற்றிைன காைலயில் ெவறும் வயிற்றில் உட்ெகாள்ள ேவண்டும். மாைல ேவைளகளிலும் 200மிலி அளவுக்கு பருகலாம்.மருத்துவ குணங்கள்:* அருகம்புல் சாற்றில் ைவட்டமின் ‘ஏ’ சத்து உள்ளது. இைத உட்ெகாண்டால் உடல் புத்துணர்வு ெபறுகிறது.குழந்ைதகளுக்கு பாலில் கலந்து ெகாடுக்கலாம்.* உடலின் ரத்த சுத்திகரிப்புக்கு அருகம்புல் சாறு ேபருதவியாக அைமகிறது. ரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பணுக்கைளஅதிகரிப்பதுடன், ரத்தச் ேசாைக, ரத்த அழுத்தத்ைதயும் அருகம்புல் சாறு சீராக்குகிறது.* வாயுத் ெதால்ைல உள்ளவர்கள் அருகம்புல் சாறு அருந்தி வர, அதிலிருந்து விடுபடலாம். உடல் சூட்ைடயும்இது தணிக்கிறது.* நரம்புத் தளர்ச்சி, மாதவிடாய்க் காலத்தில் ெபண்களுக்கு உண்டாகும் பிரச்ைனகளுக்கு அருகம்புல்சாறுசிறந்த தீர்வாக உள்ளது.* நீங்கள் ெபாதுவாக அேலாபதி, ேஹாமிேயாபதி மருந்துகைள உட்ெகாண்டு வந்தாலும் அருகம்புல் சாற்றிைனப்பருக எந்தத் தைடயும் இல்ைல. இதனால் எவ்வித பக்க விைளவுகளும் கிைடயாது.எப்ேபாதும் எல்ேலாராலும் அருகம்புல் சாறு தயாரித்து உட்ெகாள்வது என்பது சாத்தியப்படாது. இதனால்ெரடிேமடாக கைடகளில் பாக்ெகட் வடிவிலும் சில இடங்களில் இது விற்பைனக்குக் கிைடக்கிறது.அவற்ைறயும் வாங்கிப் பருகலாம்.

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: