ெவ ந்தய ம் கு ளி ர் ச் சி தரு ம்

ஒரு ைக ப் பிடி ெவ ந்தய த்ைத இர வி ல் ஊற ைவ த்து க் ெகா ள்ளவு ம்.
காைல யி ல் எழு ந்து அ தைன அைர த்து தைல யி ல் ேத ய் த்து ஊற ைவ க்கலா ம்.
ேகாைட கால ம் எ ன்பதா ல் இது உட லி ல் இரு க்கு ம் சூ ட்ைட குைற க்கு ம்.
ெபாடுகு இரு ந்த இட ம் ெத ரியாது. முடி யி ன் த ன்ைம மிருதுவாகு ம். க ண்களு க்கு ம் கு ளி ர் ச் சிைய தரு ம்.

ஒரு ைக ப் பிடி ெவ ந்தய த்ைத இர வி ல் ஊற ைவ த்து க் ெகா ள்ளவு ம்.காைல யி ல் எழு ந்து அ தைன அைர த்து தைல யி ல் ேத ய் த்து ஊற ைவ க்கலா ம்.ேகாைட கால ம் எ ன்பதா ல் இது உட லி ல் இரு க்கு ம் சூ ட்ைட குைற க்கு ம்.ெபாடுகு இரு ந்த இட ம் ெத ரியாது. முடி யி ன் த ன்ைம மிருதுவாகு ம். க ண்களு க்கு ம் கு ளி ர் ச் சிைய தரு ம்.

Advertisements

ம ஞ்ச ள் காமாைல க்கு த யி ர்

மஞ்சள் காமாைலயால் சிலர் நிைன விழ ந்து ேபாகு ம் ஆபத்து கூட இருக்கிறது. காரணம், அதிகமாக சுரக்கும்
அேமானியா தான். இைதக் கூட தயிரி ன் மூல ம் சரி ெசய்து விடலா ம்.
மஞ்சள் காமாைலயின் ேபாது தயிரிேலா, ேமாரிேலா சிறிதளவு ேதைனக் கலந்து உட்ெகாள்வது சிறந்த உணவு
முைறயாகும்.
பி த்த த்ைத அக ற்று ம் குணமு ம் த யிரு க்கு உ ண்டு. ெவறு ம் வ யி ற் சி ல் ேமா ர் கல ந்து குடி த்து வி ட்டா ல்
உட லி ல் அ திக ப்படியான பி த்த ம் இரு ந்தா ல் வா ந் தியாக வ ந்து விடு ம்.

மஞ்சள் காமாைலயால் சிலர் நிைன விழ ந்து ேபாகு ம் ஆபத்து கூட இருக்கிறது. காரணம், அதிகமாக சுரக்கும்அேமானியா தான். இைதக் கூட தயிரி ன் மூல ம் சரி ெசய்து விடலா ம்.மஞ்சள் காமாைலயின் ேபாது தயிரிேலா, ேமாரிேலா சிறிதளவு ேதைனக் கலந்து உட்ெகாள்வது சிறந்த உணவுமுைறயாகும்.பி த்த த்ைத அக ற்று ம் குணமு ம் த யிரு க்கு உ ண்டு. ெவறு ம் வ யி ற் சி ல் ேமா ர் கல ந்து குடி த்து வி ட்டா ல்உட லி ல் அ திக ப்படியான பி த்த ம் இரு ந்தா ல் வா ந் தியாக வ ந்து விடு ம்.

மல்லிப்பூவின் மருத்துவ குணம்

மாதவிலக்கு காலங்களில் ஏற்படும் அடிவயிற்று வலிக்கு மல்லிைகப்பூ நல்ல குணமளிக்கும்.
சுத்தமான நீரில் மல்லிைகப் பூைவ நன்கு ெகாதிக்க ைவத்து,ஆறிய பின் வடிகட்டி குடித்து வந்தால்
மாதவிலக்கின்ேபாது ஏற்படும் பிரச்சிைனகள் விலகும்.
மல்லிைகப் பூைவ நன்றாக கசக்கி ெநற்றியின் இரு புறங்களிலும் தடவி வந்தால் தைல வலி குணமாகும்.

மாதவிலக்கு காலங்களில் ஏற்படும் அடிவயிற்று வலிக்கு மல்லிைகப்பூ நல்ல குணமளிக்கும்.சுத்தமான நீரில் மல்லிைகப் பூைவ நன்கு ெகாதிக்க ைவத்து,ஆறிய பின் வடிகட்டி குடித்து வந்தால்மாதவிலக்கின்ேபாது ஏற்படும் பிரச்சிைனகள் விலகும்.மல்லிைகப் பூைவ நன்றாக கசக்கி ெநற்றியின் இரு புறங்களிலும் தடவி வந்தால் தைல வலி குணமாகும்.

அருகம்புல் சாறின் மருத்துவ குணங்கள்

அருகம்புல் இயற்ைக நமக்களித்த மிகச்சிறந்த மருந்தாகும். இது எளிதில் அைனவருக்கும் கிைடக்கக்கூடியது.
பல ேநாய்கைள கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் இதற்கு உள்ளது.
அருகம்புல் சாறு எடுத்து உட்ெகாண்டால் உடலில் ஏற்படும் பல வியாதிகளுக்கு விைடெகாடுக்கலாம்.
கிராமப்புறங்களில் வயல்ெவளிகளில் அருகம்புல் எளிதாகக் கிைடக்கிறது. இைதப் பறித்து தண்ணரிீ ல் நன்கு
அலசி தூய்ைமப்படுத்திய பின் தண்ணைீ ரச் ேசர்த்து நன்கு இடித்து சாறு எடுத்து அருந்தலாம்.
ேதைவப்பட்டால், அருகம்புல்லுடன் துளசி, வில்வம் ஆகியவற்ைறயும் ேசர்த்துக் ெகாள்ளலாம். மிக்ஸிையப்
பயன்படுத்தியும் சாறு எடுக்கலாம்.
அருகம்புல் சாற்றிைன காைலயில் ெவறும் வயிற்றில் உட்ெகாள்ள ேவண்டும். மாைல ேவைளகளிலும் 200
மிலி அளவுக்கு பருகலாம்.
மருத்துவ குணங்கள்:
* அருகம்புல் சாற்றில் ைவட்டமின் ‘ஏ’ சத்து உள்ளது. இைத உட்ெகாண்டால் உடல் புத்துணர்வு ெபறுகிறது.
குழந்ைதகளுக்கு பாலில் கலந்து ெகாடுக்கலாம்.
* உடலின் ரத்த சுத்திகரிப்புக்கு அருகம்புல் சாறு ேபருதவியாக அைமகிறது. ரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பணுக்கைள
அதிகரிப்பதுடன், ரத்தச் ேசாைக, ரத்த அழுத்தத்ைதயும் அருகம்புல் சாறு சீராக்குகிறது.
* வாயுத் ெதால்ைல உள்ளவர்கள் அருகம்புல் சாறு அருந்தி வர, அதிலிருந்து விடுபடலாம். உடல் சூட்ைடயும்
இது தணிக்கிறது.
* நரம்புத் தளர்ச்சி, மாதவிடாய்க் காலத்தில் ெபண்களுக்கு உண்டாகும் பிரச்ைனகளுக்கு அருகம்புல்சாறு
சிறந்த தீர்வாக உள்ளது.
* நீங்கள் ெபாதுவாக அேலாபதி, ேஹாமிேயாபதி மருந்துகைள உட்ெகாண்டு வந்தாலும் அருகம்புல் சாற்றிைனப்
பருக எந்தத் தைடயும் இல்ைல. இதனால் எவ்வித பக்க விைளவுகளும் கிைடயாது.
எப்ேபாதும் எல்ேலாராலும் அருகம்புல் சாறு தயாரித்து உட்ெகாள்வது என்பது சாத்தியப்படாது. இதனால்
ெரடிேமடாக கைடகளில் பாக்ெகட் வடிவிலும் சில இடங்களில் இது விற்பைனக்குக் கிைடக்கிறது.
அவற்ைறயும் வாங்கிப் பருகலாம்.

அருகம்புல் இயற்ைக நமக்களித்த மிகச்சிறந்த மருந்தாகும். இது எளிதில் அைனவருக்கும் கிைடக்கக்கூடியது.பல ேநாய்கைள கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் இதற்கு உள்ளது.அருகம்புல் சாறு எடுத்து உட்ெகாண்டால் உடலில் ஏற்படும் பல வியாதிகளுக்கு விைடெகாடுக்கலாம்.கிராமப்புறங்களில் வயல்ெவளிகளில் அருகம்புல் எளிதாகக் கிைடக்கிறது. இைதப் பறித்து தண்ணரிீ ல் நன்குஅலசி தூய்ைமப்படுத்திய பின் தண்ணைீ ரச் ேசர்த்து நன்கு இடித்து சாறு எடுத்து அருந்தலாம்.ேதைவப்பட்டால், அருகம்புல்லுடன் துளசி, வில்வம் ஆகியவற்ைறயும் ேசர்த்துக் ெகாள்ளலாம். மிக்ஸிையப்பயன்படுத்தியும் சாறு எடுக்கலாம்.அருகம்புல் சாற்றிைன காைலயில் ெவறும் வயிற்றில் உட்ெகாள்ள ேவண்டும். மாைல ேவைளகளிலும் 200மிலி அளவுக்கு பருகலாம்.மருத்துவ குணங்கள்:* அருகம்புல் சாற்றில் ைவட்டமின் ‘ஏ’ சத்து உள்ளது. இைத உட்ெகாண்டால் உடல் புத்துணர்வு ெபறுகிறது.குழந்ைதகளுக்கு பாலில் கலந்து ெகாடுக்கலாம்.* உடலின் ரத்த சுத்திகரிப்புக்கு அருகம்புல் சாறு ேபருதவியாக அைமகிறது. ரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பணுக்கைளஅதிகரிப்பதுடன், ரத்தச் ேசாைக, ரத்த அழுத்தத்ைதயும் அருகம்புல் சாறு சீராக்குகிறது.* வாயுத் ெதால்ைல உள்ளவர்கள் அருகம்புல் சாறு அருந்தி வர, அதிலிருந்து விடுபடலாம். உடல் சூட்ைடயும்இது தணிக்கிறது.* நரம்புத் தளர்ச்சி, மாதவிடாய்க் காலத்தில் ெபண்களுக்கு உண்டாகும் பிரச்ைனகளுக்கு அருகம்புல்சாறுசிறந்த தீர்வாக உள்ளது.* நீங்கள் ெபாதுவாக அேலாபதி, ேஹாமிேயாபதி மருந்துகைள உட்ெகாண்டு வந்தாலும் அருகம்புல் சாற்றிைனப்பருக எந்தத் தைடயும் இல்ைல. இதனால் எவ்வித பக்க விைளவுகளும் கிைடயாது.எப்ேபாதும் எல்ேலாராலும் அருகம்புல் சாறு தயாரித்து உட்ெகாள்வது என்பது சாத்தியப்படாது. இதனால்ெரடிேமடாக கைடகளில் பாக்ெகட் வடிவிலும் சில இடங்களில் இது விற்பைனக்குக் கிைடக்கிறது.அவற்ைறயும் வாங்கிப் பருகலாம்.

ப ச்ைச க் கா ய்க றிக ள்

பச்ைச மஞ்சள் காய்கறிகள் பழங்கள் சிறந்தது இைவகளில் விட்டமின் ஏ, விட்டமின் சி அதிகம்.
விட்டமின் ஏ யில் பீட்டா கேராட்டின் உள்ளது இது ஒரு ஆண்ட்டி ஆக்ஸிெடண்ட். புற்று ேநாய் வராமல் தடுக்கும்
குணம் ெகாண்டது.
ேகரட், தக்காளி பீட்ரூட், மாம்பழம், ெகாய்யா, ஆரஞ்சு, ஆப்பிள், எலுமிச்ைச, ெநல்லி, திராட்ைச இைவகளில் இந்த
சத்து அதிகம் அைவகைள அடிக்கடி சாப்பிட்டால் புற்று ேநாய் வரும் வாய்ப்பு குைறவு.

பச்ைச மஞ்சள் காய்கறிகள் பழங்கள் சிறந்தது இைவகளில் விட்டமின் ஏ, விட்டமின் சி அதிகம்.விட்டமின் ஏ யில் பீட்டா கேராட்டின் உள்ளது இது ஒரு ஆண்ட்டி ஆக்ஸிெடண்ட். புற்று ேநாய் வராமல் தடுக்கும்குணம் ெகாண்டது.ேகரட், தக்காளி பீட்ரூட், மாம்பழம், ெகாய்யா, ஆரஞ்சு, ஆப்பிள், எலுமிச்ைச, ெநல்லி, திராட்ைச இைவகளில் இந்தசத்து அதிகம் அைவகைள அடிக்கடி சாப்பிட்டால் புற்று ேநாய் வரும் வாய்ப்பு குைறவு.

வடுமாங்காய்

வடுமாங்காயிலும் சில சமயம் ஏடு ேபால் படியும்
அதுவும் பூஞ்சக்காளான் தான் என
கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதற்கு வழக்கம் ேபால ஊறுகாய்
ேபாடாமல் இப்படிச் ெசய்யலாம்.
வடுமாங்காய் ேபாட்ட 4 அல்லது 5 நாட்களில் நீர்
விட்டுக் ெகாள்ளும். அைத எடுத்து ெகாதிக்க ைவத்துப்
பிறகு ஆறியதும் வடுமாங்காய்கைள அதில் ேபாட்டு
விட்டால் இந்த ஏடுபடியும் வாய்ப்பு இல்ைல.
விஷத்தன்ைம ஆக மாறவும் முடியாது.

வடுமாங்காயிலும் சில சமயம் ஏடு ேபால் படியும்அதுவும் பூஞ்சக்காளான் தான் எனகண்டுபிடித்துள்ளனர். இதற்கு வழக்கம் ேபால ஊறுகாய்ேபாடாமல் இப்படிச் ெசய்யலாம்.வடுமாங்காய் ேபாட்ட 4 அல்லது 5 நாட்களில் நீர்விட்டுக் ெகாள்ளும். அைத எடுத்து ெகாதிக்க ைவத்துப்பிறகு ஆறியதும் வடுமாங்காய்கைள அதில் ேபாட்டுவிட்டால் இந்த ஏடுபடியும் வாய்ப்பு இல்ைல.விஷத்தன்ைம ஆக மாறவும் முடியாது.

த யி ரி ல் உ ள்ள ச த்து க்க ள்

 • தயிரில் முக்கியமான ைவட்டமின் சத்துகளும், புரதச்
  சத்துகளும் அடங்கியுள்ளது.
  கால்சியமும், ரிேபாஃப்ேளவின் என்ற ைவட்டமின் `பி’
  யும் தயிரிலிருந்ேத ெபறப்படுகிறது.
  தயிரில் உள்ள புேராட்டீன், பாலில் உள்ள புேராட்டீைன
  விட சீக்கிரமாகேவ ஜரீ ணமாகிவிடும்.
  பாைல உட்ெகாண்ட ஒருமணிேநரத்தில் 32 சதவதீ
  பால் மட்டுேம ஜீரணப் பாைதயில் ெசல்கிறது. ஆனால்
  தயிேரா 91 சதவதீ ம் அேத ேநரத்தில் ஜரீ ணமாகி
  விடுகிறது.

  தயிரில் முக்கியமான ைவட்டமின் சத்துகளும், புரதச்சத்துகளும் அடங்கியுள்ளது.கால்சியமும், ரிேபாஃப்ேளவின் என்ற ைவட்டமின் `பி’யும் தயிரிலிருந்ேத ெபறப்படுகிறது.தயிரில் உள்ள புேராட்டீன், பாலில் உள்ள புேராட்டீைனவிட சீக்கிரமாகேவ ஜரீ ணமாகிவிடும்.பாைல உட்ெகாண்ட ஒருமணிேநரத்தில் 32 சதவதீபால் மட்டுேம ஜீரணப் பாைதயில் ெசல்கிறது. ஆனால்தயிேரா 91 சதவதீ ம் அேத ேநரத்தில் ஜரீ ணமாகிவிடுகிறது.