அரசு பள்ளி ஆசிரியை வீட்டில் பாத்திரம் துலக்கும் மாணவியர்-கல்வித்துறை அவலம்

திருவெண்ணெய்நல்லூர் : திருவெண்ணெய்நல்லூர் அருகே பள்ளி ஆசிரியை வீட்டில் மாணவியர் பாத்திரம் துலக்கும் அவலம் அரங்கேறியுள்ளது.

விழுப்புரம் மாவட்டம் திருவெண்ணெய்நல்லூர் அடுத்த டி.எடையார் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு எதிரே ஆசிரியை ஒருவரது வீடு உள்ளது. இந்த வீட்டில் பள்ளி மாணவியர் வீட்டு வேலை செய்யும் அவலம் தினமும் நடக்கிறது. நேற்று முன்தினம் மதியம் 1.15 மணிக்கு மூன்று மாணவியர் பள்ளி சீருடையில் ஆசிரியை வீட்டில் இருந்த பாத்திரங்களை துலக்கினர். இதுபோன்று மாணவியர் பலருக்கு இந்த ஆசிரியை தனது வீட்டு வேலைகளை பகிர்ந்தளித்துள்ளார்.

தன் வகுப்பில் படிக்கும் மாணவியரை வீட்டு வேலைக்கு ஆசிரியை பயன்படுத்துவதால் அவர்களின் கல்வி பாதித்துள்ளது. கல்வித்துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்தால் தான், கல்வியில் பின் தங்கியுள்ள விழுப்புரம் மாவட்டத்தை முன்னேற்ற முடியும்.

கடவுள்

1 (1)                            1 (2)

மதராச பட்டினம்

வழக்கமான காதல் கதை, வரலாற்று பின்னனி.  ஹனிபா, வெள்ளைகார ஹீரோயின், வெள்ளைகார பாட்டி, இவங்களோட நல்ல நடிப்பு.

ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு வேண்டாம்.

ெவ ந்தய ம் கு ளி ர் ச் சி தரு ம்

ஒரு ைக ப் பிடி ெவ ந்தய த்ைத இர வி ல் ஊற ைவ த்து க் ெகா ள்ளவு ம்.
காைல யி ல் எழு ந்து அ தைன அைர த்து தைல யி ல் ேத ய் த்து ஊற ைவ க்கலா ம்.
ேகாைட கால ம் எ ன்பதா ல் இது உட லி ல் இரு க்கு ம் சூ ட்ைட குைற க்கு ம்.
ெபாடுகு இரு ந்த இட ம் ெத ரியாது. முடி யி ன் த ன்ைம மிருதுவாகு ம். க ண்களு க்கு ம் கு ளி ர் ச் சிைய தரு ம்.

ஒரு ைக ப் பிடி ெவ ந்தய த்ைத இர வி ல் ஊற ைவ த்து க் ெகா ள்ளவு ம்.காைல யி ல் எழு ந்து அ தைன அைர த்து தைல யி ல் ேத ய் த்து ஊற ைவ க்கலா ம்.ேகாைட கால ம் எ ன்பதா ல் இது உட லி ல் இரு க்கு ம் சூ ட்ைட குைற க்கு ம்.ெபாடுகு இரு ந்த இட ம் ெத ரியாது. முடி யி ன் த ன்ைம மிருதுவாகு ம். க ண்களு க்கு ம் கு ளி ர் ச் சிைய தரு ம்.

ம ஞ்ச ள் காமாைல க்கு த யி ர்

மஞ்சள் காமாைலயால் சிலர் நிைன விழ ந்து ேபாகு ம் ஆபத்து கூட இருக்கிறது. காரணம், அதிகமாக சுரக்கும்
அேமானியா தான். இைதக் கூட தயிரி ன் மூல ம் சரி ெசய்து விடலா ம்.
மஞ்சள் காமாைலயின் ேபாது தயிரிேலா, ேமாரிேலா சிறிதளவு ேதைனக் கலந்து உட்ெகாள்வது சிறந்த உணவு
முைறயாகும்.
பி த்த த்ைத அக ற்று ம் குணமு ம் த யிரு க்கு உ ண்டு. ெவறு ம் வ யி ற் சி ல் ேமா ர் கல ந்து குடி த்து வி ட்டா ல்
உட லி ல் அ திக ப்படியான பி த்த ம் இரு ந்தா ல் வா ந் தியாக வ ந்து விடு ம்.

மஞ்சள் காமாைலயால் சிலர் நிைன விழ ந்து ேபாகு ம் ஆபத்து கூட இருக்கிறது. காரணம், அதிகமாக சுரக்கும்அேமானியா தான். இைதக் கூட தயிரி ன் மூல ம் சரி ெசய்து விடலா ம்.மஞ்சள் காமாைலயின் ேபாது தயிரிேலா, ேமாரிேலா சிறிதளவு ேதைனக் கலந்து உட்ெகாள்வது சிறந்த உணவுமுைறயாகும்.பி த்த த்ைத அக ற்று ம் குணமு ம் த யிரு க்கு உ ண்டு. ெவறு ம் வ யி ற் சி ல் ேமா ர் கல ந்து குடி த்து வி ட்டா ல்உட லி ல் அ திக ப்படியான பி த்த ம் இரு ந்தா ல் வா ந் தியாக வ ந்து விடு ம்.

மல்லிப்பூவின் மருத்துவ குணம்

மாதவிலக்கு காலங்களில் ஏற்படும் அடிவயிற்று வலிக்கு மல்லிைகப்பூ நல்ல குணமளிக்கும்.
சுத்தமான நீரில் மல்லிைகப் பூைவ நன்கு ெகாதிக்க ைவத்து,ஆறிய பின் வடிகட்டி குடித்து வந்தால்
மாதவிலக்கின்ேபாது ஏற்படும் பிரச்சிைனகள் விலகும்.
மல்லிைகப் பூைவ நன்றாக கசக்கி ெநற்றியின் இரு புறங்களிலும் தடவி வந்தால் தைல வலி குணமாகும்.

மாதவிலக்கு காலங்களில் ஏற்படும் அடிவயிற்று வலிக்கு மல்லிைகப்பூ நல்ல குணமளிக்கும்.சுத்தமான நீரில் மல்லிைகப் பூைவ நன்கு ெகாதிக்க ைவத்து,ஆறிய பின் வடிகட்டி குடித்து வந்தால்மாதவிலக்கின்ேபாது ஏற்படும் பிரச்சிைனகள் விலகும்.மல்லிைகப் பூைவ நன்றாக கசக்கி ெநற்றியின் இரு புறங்களிலும் தடவி வந்தால் தைல வலி குணமாகும்.

அருகம்புல் சாறின் மருத்துவ குணங்கள்

அருகம்புல் இயற்ைக நமக்களித்த மிகச்சிறந்த மருந்தாகும். இது எளிதில் அைனவருக்கும் கிைடக்கக்கூடியது.
பல ேநாய்கைள கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் இதற்கு உள்ளது.
அருகம்புல் சாறு எடுத்து உட்ெகாண்டால் உடலில் ஏற்படும் பல வியாதிகளுக்கு விைடெகாடுக்கலாம்.
கிராமப்புறங்களில் வயல்ெவளிகளில் அருகம்புல் எளிதாகக் கிைடக்கிறது. இைதப் பறித்து தண்ணரிீ ல் நன்கு
அலசி தூய்ைமப்படுத்திய பின் தண்ணைீ ரச் ேசர்த்து நன்கு இடித்து சாறு எடுத்து அருந்தலாம்.
ேதைவப்பட்டால், அருகம்புல்லுடன் துளசி, வில்வம் ஆகியவற்ைறயும் ேசர்த்துக் ெகாள்ளலாம். மிக்ஸிையப்
பயன்படுத்தியும் சாறு எடுக்கலாம்.
அருகம்புல் சாற்றிைன காைலயில் ெவறும் வயிற்றில் உட்ெகாள்ள ேவண்டும். மாைல ேவைளகளிலும் 200
மிலி அளவுக்கு பருகலாம்.
மருத்துவ குணங்கள்:
* அருகம்புல் சாற்றில் ைவட்டமின் ‘ஏ’ சத்து உள்ளது. இைத உட்ெகாண்டால் உடல் புத்துணர்வு ெபறுகிறது.
குழந்ைதகளுக்கு பாலில் கலந்து ெகாடுக்கலாம்.
* உடலின் ரத்த சுத்திகரிப்புக்கு அருகம்புல் சாறு ேபருதவியாக அைமகிறது. ரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பணுக்கைள
அதிகரிப்பதுடன், ரத்தச் ேசாைக, ரத்த அழுத்தத்ைதயும் அருகம்புல் சாறு சீராக்குகிறது.
* வாயுத் ெதால்ைல உள்ளவர்கள் அருகம்புல் சாறு அருந்தி வர, அதிலிருந்து விடுபடலாம். உடல் சூட்ைடயும்
இது தணிக்கிறது.
* நரம்புத் தளர்ச்சி, மாதவிடாய்க் காலத்தில் ெபண்களுக்கு உண்டாகும் பிரச்ைனகளுக்கு அருகம்புல்சாறு
சிறந்த தீர்வாக உள்ளது.
* நீங்கள் ெபாதுவாக அேலாபதி, ேஹாமிேயாபதி மருந்துகைள உட்ெகாண்டு வந்தாலும் அருகம்புல் சாற்றிைனப்
பருக எந்தத் தைடயும் இல்ைல. இதனால் எவ்வித பக்க விைளவுகளும் கிைடயாது.
எப்ேபாதும் எல்ேலாராலும் அருகம்புல் சாறு தயாரித்து உட்ெகாள்வது என்பது சாத்தியப்படாது. இதனால்
ெரடிேமடாக கைடகளில் பாக்ெகட் வடிவிலும் சில இடங்களில் இது விற்பைனக்குக் கிைடக்கிறது.
அவற்ைறயும் வாங்கிப் பருகலாம்.

அருகம்புல் இயற்ைக நமக்களித்த மிகச்சிறந்த மருந்தாகும். இது எளிதில் அைனவருக்கும் கிைடக்கக்கூடியது.பல ேநாய்கைள கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் இதற்கு உள்ளது.அருகம்புல் சாறு எடுத்து உட்ெகாண்டால் உடலில் ஏற்படும் பல வியாதிகளுக்கு விைடெகாடுக்கலாம்.கிராமப்புறங்களில் வயல்ெவளிகளில் அருகம்புல் எளிதாகக் கிைடக்கிறது. இைதப் பறித்து தண்ணரிீ ல் நன்குஅலசி தூய்ைமப்படுத்திய பின் தண்ணைீ ரச் ேசர்த்து நன்கு இடித்து சாறு எடுத்து அருந்தலாம்.ேதைவப்பட்டால், அருகம்புல்லுடன் துளசி, வில்வம் ஆகியவற்ைறயும் ேசர்த்துக் ெகாள்ளலாம். மிக்ஸிையப்பயன்படுத்தியும் சாறு எடுக்கலாம்.அருகம்புல் சாற்றிைன காைலயில் ெவறும் வயிற்றில் உட்ெகாள்ள ேவண்டும். மாைல ேவைளகளிலும் 200மிலி அளவுக்கு பருகலாம்.மருத்துவ குணங்கள்:* அருகம்புல் சாற்றில் ைவட்டமின் ‘ஏ’ சத்து உள்ளது. இைத உட்ெகாண்டால் உடல் புத்துணர்வு ெபறுகிறது.குழந்ைதகளுக்கு பாலில் கலந்து ெகாடுக்கலாம்.* உடலின் ரத்த சுத்திகரிப்புக்கு அருகம்புல் சாறு ேபருதவியாக அைமகிறது. ரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பணுக்கைளஅதிகரிப்பதுடன், ரத்தச் ேசாைக, ரத்த அழுத்தத்ைதயும் அருகம்புல் சாறு சீராக்குகிறது.* வாயுத் ெதால்ைல உள்ளவர்கள் அருகம்புல் சாறு அருந்தி வர, அதிலிருந்து விடுபடலாம். உடல் சூட்ைடயும்இது தணிக்கிறது.* நரம்புத் தளர்ச்சி, மாதவிடாய்க் காலத்தில் ெபண்களுக்கு உண்டாகும் பிரச்ைனகளுக்கு அருகம்புல்சாறுசிறந்த தீர்வாக உள்ளது.* நீங்கள் ெபாதுவாக அேலாபதி, ேஹாமிேயாபதி மருந்துகைள உட்ெகாண்டு வந்தாலும் அருகம்புல் சாற்றிைனப்பருக எந்தத் தைடயும் இல்ைல. இதனால் எவ்வித பக்க விைளவுகளும் கிைடயாது.எப்ேபாதும் எல்ேலாராலும் அருகம்புல் சாறு தயாரித்து உட்ெகாள்வது என்பது சாத்தியப்படாது. இதனால்ெரடிேமடாக கைடகளில் பாக்ெகட் வடிவிலும் சில இடங்களில் இது விற்பைனக்குக் கிைடக்கிறது.அவற்ைறயும் வாங்கிப் பருகலாம்.